ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๔

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ. มข. ๒๕๕๘)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ. มข. ๒๕๕๘)

ประกาศ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา

 

 

  • ปี ๒๕๖๒