คณะกรรมการบริหาร

Law58-654
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

คณบดี

Law58-663 รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

Law58-31 อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล

Law58-234 อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ

Law58-267  
อาจารย์ปริศนา คำชาย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา

 LAW58-N-34  
อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี