คณะกรรมการบริหาร

16
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล
12 รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ
รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์
Law58-31 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ
Law58-234 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ
อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว
Law58-267  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ปริศนา คำชาย

 S__32448574  

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา