คณะกรรมการบริหาร

Instructor_img
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล 

คณบดี

1 รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

1 อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล

1 อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ

 1 อาจารย์ปริศนา คำชาย 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัฒนานักศึกษา