คณะกรรมการที่ปรึกษา

Law58-7
ที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ
Law58-40 ที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ยศ นาคะเกศ
 Law58-4-768x1152 ที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน์