คณะกรรมการประจำคณะ

Law58-654 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

คณบดี

ประธานกรรมการ

Law58-663 รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กรรมการ

 Law58-299 ดร.สุชาติ แนวประเสริฐ

ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา

กรรมการ

Law58-7 อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ

อาจารย์ประจำ

กรรมการ

Law58-38 อาจารย์ยศ นาคะเกศ

อาจารย์ประจำ

กรรมการ

37488142_2015757601808112_6519005832653307904_n-768x1152 ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล

อาจารย์ประจำ

กรรมการ

 LAW58-N-34 อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ