คณะกรรมการประจำคณะ

 16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูลคณบดี

ประธานกรรมการ

 

 

 

 12 รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กรรมการ

6 ดร.สุชาติ แนวประเสริฐ

ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา

กรรมการ

Law58-7 อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ

อาจารย์ประจำ

กรรมการ

17 อาจารย์ยศ นาคะเกศ

อาจารย์ประจำ

กรรมการ

 

 37488142_2015757601808112_6519005832653307904_n-768x1152 ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล

อาจารย์ประจำ

กรรมการ

 

 

S__32448574  

 

อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

กรรมการและเลขานุการ