คณะกรรมการประจำคณะ

Instructor_img ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล

คณบดี

ประธานกรรมการ

 1 รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

กรรมการ

1 ดร.สุชาติ แนวประเสริฐ

ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา

กรรมการ

Law58-7 อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ

อาจารย์ประจำ

กรรมการ

 1 อาจารย์ยศ นาคะเกศ

อาจารย์ประจำ

กรรมการ

 1 ดร.รุ่งลาวัลย์ สุดมูล

อาจารย์ประจำ

กรรมการ

 LAW58-N-34 อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา

กรรมการและเลขานุการ