คณาจารย์สายวิชาชีพผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์พิเศษ)

 • นายกมล ธีรเวชพลกุล
 • รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ตัณศิริ
 • นายโกศล ฉันธิกุล
 • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ชลอ ว่องวัฒนาภิกุล
 • นายชัยยุทธ ศรีจำนงค์
 • นายโชติช่วง ทัพวงศ์
 • นายฐิตินนทน์ สุรดิษฐนันท์
 • นายดุลยพิชัย มหาวีระ
 • นายถาวร เศษมะพล
 • ศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
 • นายทองธาร เหลืองเรืองรอง
 • นายทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
 • นายธานิศ เกศวพิทักษ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร. นพนิธิ สุริยะ
 • ดร. นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย
 • รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
 • นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ตัณศิริ
 • นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ
 • นายพงศ์จรัส รวยร่ำ
 • พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร ธัญญสิริ
 • นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ภูริชญา วัฒนรุ่ง
 • ดร. ฤทัย หงส์สิริ
 • นายวรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ
 • นายวสันต์ พานิช
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู
 • นายสนธิศาสตร์ เจตน์วราพงศ์
 • นายสมชาย จุลนิติ์
 • นายสมศักดิ์ คุณเงิน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
 • นายสุรสีห์ โกศลนาวิน
 • นายอนันต์ ธรรมราช
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรยา สิงห์สงบ
 • พ.ต.อ.อังกูร วัฒนรุ่ง
 • นายอิทธิธรรม อารัมภ์วิโรจน์