บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

งานวิชาการ

หมายเลขภายใน 42324, 44562

20180917_๑๘๐๙๑๗_0026 ชื่อ : นางสาวศุภาพิชญ์ ฤทธิลา

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานวิชาการ

20180917_๑๘๐๙๑๗_0025 ชื่อ : นางสาวกรรณิกา บูระวงษ์

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานวิชาการ

20180917_๑๘๐๙๑๗_0028 ชื่อ : นางสาวจินตนา บุ้งทอง

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานวิชาการ

20180917_๑๘๐๙๑๗_0027 ชื่อ : นางสาวพรพรรณ จันทร์โสดา

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานวิชาการ

 20180917_๑๘๐๙๒๐_0035 ชื่อ : นางสาวอรพรรณ นางแล

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานวิชาการ

งานพัฒนานักศึกษา

หมายเลขภายใน 42334

20180917_๑๘๐๙๑๗_0005 ชื่อ : นายอนุชิต ปัสสาสุ

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานวิชาการ

 DSC_1234 ชื่อ : นายจตุพล ชื่นอุทัย

ตำแหน่ง : พนักงานโสตทัศนศึกษา

20180917_๑๘๐๙๑๗_0001 ชื่อ : นางสาวสุนันทา มัครมย์

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารวิชาการ

20180917_๑๘๐๙๑๗_0004 ชื่อ : นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานโสตทัศนศึกษา

20180917_๑๘๐๙๑๗_0024 ชื่อ : นางสาวเกศริน ดาวสาวะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

 

งานเลขานุการ งานรับรอง และงานสื่อสารองค์กร

หมายเลขภายใน 

งานเลขานุการ 42330

งานธุรการ 42326

งานรับรอง 42333

งานสื่อสารองค์กร 44768

20180917_๑๘๐๙๑๗_0018 ชื่อ : นางสาวศิรินพร แพงศรี

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป

20180917_๑๘๐๙๑๗_0021 ชื่อ : นางสาวจุฬาพร แสนโคตร

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป

20180917_๑๘๐๙๑๗_0019 ชื่อ : นางสาววีนัส นามวิเศษ

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป

20180917_๑๘๐๙๑๗_0002 ขื่อ : นางสุฑาทิพย์ แก้วหาวงค์

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป

 20180917_๑๘๐๙๒๐_0036 ชื่อ : นางสาวจีราวรรณ ประดับการ

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป

 LOGO_law kku_new ชื่อ : นางสาวภัทรา วรลักษณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

20180917_๑๘๐๙๒๐_0034 ชื่อ : นายพชร โนนทิง

ตำแหน่ง :พนักงานบริหารงานทั่วไป

  ชื่อ : นางสาวพรณิสา วัฒนศิริ

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป

 20180917_๑๘๐๙๒๐_0037 ชื่อ : นางสาวณัฏฐากุลยา คำภูมี

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

20180917_๑๘๐๙๑๗_0006 ชื่อ : นางสาวจุฑารัตน์ มูลเทพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ

 20180917_๑๘๐๙๒๐_0029 ชื่อ : นางสาวคนึงนิจ พรมนัส

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานเลขานุการ

 20180917_๑๘๐๙๒๐_0030 ชื่อ : นายกานชนกต์ บุญสันเทียะ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยงานเลขานุการ

 

งานทรัพยากรบุคคล การคลัง พัสดุและบัญชี

หมายเลขภายใน 42331, 42325

20180917_๑๘๐๙๑๗_0008 ชื่อ : นางพัชราพรรณ อินทร์นอก

ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

20180917_๑๘๐๙๑๗_0015 ชื่อ : นางสาวณัฐพัชร์ สีสมน้อย

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป

20180917_๑๘๐๙๑๗_0017 ชื่อ : นางวณิชชา แสนสีหา

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป

20180917_๑๘๐๙๑๗_0009 ชื่อ : นางสาวสุปรียา ประดับการ

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี

20180917_๑๘๐๙๑๗_0016 ชื่อ : นางสาวศิริพร โคตรโนนกอก

ตำแหน่ง : พนักงานการงาน

20180917_๑๘๐๙๑๗_0014 ชื่อ : นางสาววิจิตรา เสมอสมัย

ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ

20180917_๑๘๐๙๑๗_0007 ชื่อ : นางสาวอลิษา  แสงหาชัย

ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ

 

งานกายภาพและยานพาหนะ

หมายเลขภายใน 42985

 LOGO_law kku_new ชื่อ : นายสุริยาวุธ วงษ์ชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

20180917_๑๘๐๙๑๗_0011 ชื่อ : นายเสกสรรค์ ภักดีพรมมา

ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค

20180917_๑๘๐๙๑๗_0012 ชื่อ : นายชรินทร์ ชาบัวน้อย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 20180917_๑๘๐๙๒๐_0032 ชื่อ : นายยุทธจิตร์ สินโพธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

 DSC_1246 ชื่อ : นางทองร้อย เชื้อสาวะถี

ตำแหน่ง : คนงาน

 20180917_๑๘๐๙๒๐_0031 ชื่อ : นายทวี ต้นคำ

ตำแหน่ง : คนงาน

20180917_๑๘๐๙๑๗_0013 ชื่อ : นายนภดล ธรรมศิลา

ตำแหน่ง : คนงาน

 DSC_1242 ชื่อ : นางฤทัย สีดี

ตำแหน่ง : คนงาน