รายวิชาสำหรับนักศึกษาต่างคณะ

>>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563<<

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 นักศึกษาเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบใน Group Facebook รายวิชา (แยกตาม Sec.)

วันที่ 4 เมษายน 2563 นักศึกษาส่งคำตอบผ่านช่องทาง Group Facebook  รายวิชา (แยกตาม Sec.) 

  1. ข้อสอบ 777 100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
  2. ข้อสอบ 777 201 ทฤษฎีและความรับผิดชอบทางกฎหมายอาญา
  3. ข้อสอบ 777 302 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
  4. ข้อสอบ 777440 กฎหมายภาษีอากร 1
  5. ข้อสอบ LW013604 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่ม 3