รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4

>>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563<<

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 นักศึกษาเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบใน Group Facebook รายวิชา (แยกตาม Sec.)

วันที่ 4 เมษายน 2563 นักศึกษาส่งคำตอบผ่านช่องทาง Group Facebook  รายวิชา (แยกตาม Sec.) 

 1. ข้อสอบ 777 120 หลักกฎหมายมหาชน
 2. ข้อสอบ 777 121กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
 3. ข้อสอบ 777 201 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
 4. ข้อสอบ 777 210 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์
 5. ข้อสอบ 777 214 เอกเทศสัญญา 2
 6. ข้อสอบ 777 215 กฎหมายว่าด้วยประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
 7. ข้อสอบ 777 216 กฎหมายว่าด้วยตัวแทน นายหน้า ประกันภัย
 8. ข้อสอบ 777 217 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด อ.ปัฐมาภรณ์ กลุ่ม 1-2
 9. ข้อสอบ 777 221 กฎหมายอาญา 2
 10. ข้อสอบ 777 321 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
 11. ข้อสอบ 777 324 กฎหมายว่าด้วยพยาน
 12. ข้อสอบ 777 326 ปกครอง 2
 13. ข้อสอบ 777 327 กฎหมายอาญา 3
 14. ข้อสอบ 777 328 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 15. ข้อสอบ 777 342 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 16. ข้อสอบ 777 451 การบริหารงานยุติธรรม
 17. ข้อสอบ LW013216 การเจรจาต่อรองและสัญญาทางธุรกิจ