รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปี 3

>>ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563<<

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นักศึกษาดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 นักศึกษาเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบใน Group Facebook รายวิชา (แยกตาม Sec.)

วันที่ 4 เมษายน 2563 นักศึกษาส่งคำตอบผ่านช่องทาง Group Facebook  รายวิชา (แยกตาม Sec.) 

 1. ข้อสอบ LW011202 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา
 2. ข้อสอบ LW011203 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
 3. ข้อสอบ LW011301 หลักกฎหมายมหาชน
 4. ข้อสอบ LW012207 เอกเทศสัญญา 2
 5. ข้อสอบ LW012208 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและประกันภัย อ.ปัฐมาภรณ์ กลุ่ม 1-2
 6. ข้อสอบ LW012208 กฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินและประกันภัย อ.ภาณุพงษ์
 7. ข้อสอบ LW012302 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
 8. ข้อสอบ LW012502 กฎหมายอาญา ภาคความผิด
 9. ข้อสอบ LW012601 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
 10. ข้อสอบ LW012602 นโยบายและการบริหารงานยุติธรรม
 11. ข้อสอบ LW013212 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง2
 12. ข้อสอบ LW013214 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน
 13. ข้อสอบ LW013215 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 14. ข้อสอบ LW013217 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 15. ข้อสอบ LW013503 นิติวิทยาศาสตร์
 16. ข้อสอบ LW013603 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
 17. ข้อสอบ LW013604 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 1
 18. ข้อสอบ LW013604 กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ กลุ่ม 2
 19. ข้อสอบ LW013608 กฎหมายธุรกิจและสถาบันการเงิน