ข้อมูลพื้นฐาน

ความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-52549) เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านวิชาชีพในสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์ และเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) โดยวางเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความกว้างขวาง เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและครบถ้วนทั้งทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานการบริหารจัดการองค์กรที่สามารถตอบสนองต่อนโยบายเรื่อง มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) การบริหารงบประมาณเน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ยังต้องสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับจากสังคม ทางด้านวิชาการประกอบด้วย สร้างมาตรฐานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาหลักสูตร อีกทั้งได้รับการรับรองและยอมรับเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับองค์การวิชาชีพหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะนิติศาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2547 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มอบหมายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ.) และดำเนินการเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2547 โดยปีแรกรับนักศึกษาจำนวน 103 คน คณะนิติศาสตร์ได้เริ่มต้นจัดตั้งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อมีสถานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2/2549 เรื่อง จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 โดยกำหนดให้วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่มุ่งประสงค์ต่อการสร้างและผลิตบุคลากร ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม เพื่อรองรับต่อยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ นโยบายของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางของนโยบายด้านการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Hub Center for Social Justice) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรม ทั้งกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ภายใต้วิสัยทัศน์และแนวคิดเรื่อง Small Smart and Social Responsibility โดยให้ความสำคัญกับการสร้างกฎหมายรุ่นใหม่ที่แม่นยำในหลักกฎหมาย มีทักษะทางปัญญาสำหรับศตวรรษที่ 21 และมีวิสัยทัศน์ทางการบริหารจัดการ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาและบัณฑิต (Value up)

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

LOGO_law kku_new

วิสัยทัศน์ 

“โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม”

ปรัชญา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา กอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คณะคาดหวังว่าบัณฑิตพึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

(1) มีความรู้ทักษะทางวิชาการด้านกฎหมาย และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย

(2) มีทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) สำหรับศตวรรษที่ 21 และมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง

(3) มีนิติทัศนะ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายและสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

 

พุทธพจน์ประจำคณะ

“ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก”

 

พระประจำคณะ

รูปพระ

พระพุทธชินสีห์

 

วัฒนธรรมองค์กร

“วัฒนธรรมองค์กร” ของคณะนิติศาสตร์ คือ ทุ่มเท เสียสละเพื่อประโยชน์ขององค์กร คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว กระตือรือร้น แสวงหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลัก

ต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้

 

ค่านิยม (Values)

          “ค่านิยม” ของคณะนิติศาสตร์ คือ การนำองค์กรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยยึดหลัก ต้องรู้ ควรรู้ และอยากรู้  มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

เป้าหมายหลักการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์ และคุณลักษณะบัณฑิตศตวรรษที่ 21

 

(1) บัณฑิต​กฎหมายที่มีความรอบรู้​ นิติทัศนะ​ และคุณธรรม

(2) หลักสูตร​ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ประเทศ

(3) การจัดการศึกษา​ที่ยืดหยุ่น​ หลากหลาย​ และ​บูรณาการ​ข้าม​ศาสตร์

(4) การจัดระบบนิเวศ​ทางนิติศาสตร์

Law plan 2020-6

ยุทธศาสตร์การบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา​ให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์​สู่การเป็นโรงเรียนส​อน​กฎหมาย​ที่​ผลิต​บัณฑิต​ให้​มี​นิติ​ทัศนะ​รับใช้​สังคม​ ดังนี้

(1) Learning Outcomes

คือ การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชานิติศาสตร์

(2)Life long Learning

คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่นักศึกษาและบัณฑิตในการต่อยอดการเรียนรู้ระดับก้าวหน้าและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) Faculty of Choice : Multi-Disciplinary

คือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษา การเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น หลากหลาย และบูรณาการข้ามศาสตร์

(4) Jurisprudence Ecosystem

คือ การสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อปลูกฝังกระบวนทัศน์ของนักนิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้กฎหมายในยุคดิจิทัล

(5) Co-Creation

คือ การสร้างพื้นที่ร่วมทางวิชาการ ในการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และการออกแบบนวัตกรรมทางสังคมด้านกฎหมายและงานยุติธรรม

(6) Result Based Management

คือ การสร้างระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

วิดิทัศน์แนะนำคณะ