ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558

580721 580721_2