วปท. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ KKUFMIS

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ KKUFMIS

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น. อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับบุคลากรจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการคลังและงบประมาณตามระบบ KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System) โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ใช้เพื่อการบริหารจัดการด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย (1) งานแผนและงบประมาณ (2) งานพัสดุ (3) งานการเงิน (4) งานบัญชี ซึ่งความสำคัญของระบบ KKUFMIS เป็นระบบเดียวกัน (Standard) กับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เพื่อการบริหารจัดการด้านการคลังและงบประมาณ นอกจากนี้ ระบบ KKUFMIS ยังตอบสนองต่อการดำเนินการภาครัฐด้านการตรวจสอบ (Check and Balance) อีกประการหนึ่งด้วย
ในการนี้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณของคณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามด้านการทำงานตามระบบ KKUFMIS ให้กับจากบุคลากรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับแนวทางการบริหารงานด้านการคลังและงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

S__60923966 S__60923967 S__60923968 S__60923969 S__60923970 S__60923971 S__60923972