คณะนิติศาสตร์ เตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

คณะนิติศาสตร์ โดยงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมคณะทำงานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้แก่คณะทำงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ ในการเป็น “โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” โดยในการอบรมแบ่งเป็นช่วงดังนี้

1. พิธีเปิดโครงการ โดย อาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดี กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว โดยได้กล่าวให้กำลังใจคณะทำงาน และแนะแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างสร้างสรรค์
2. การบรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และ สิทธิรักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางกัลยา อารยางกูร พยาบาลชำนาญการพิเศษ และคณะ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับคณะทำงานที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่
3. การบรรยายเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของคณะทำงาน และการเคารพสิทธิ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดย นายอนุชิต ปัสสาสุ พนักงานบริหารวิชาการ เพื่อให้คณะทำงานมีความเข้าใจถึงบาทบาท หน้าที่ ของคณะทำงาน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในช่วงท้ายได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นการระดมสมองร่วมกัน ตลอดจนการเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมีความสมบูรณ์และความเหมาะสมต่อไป

ฝ่ายสื่อสารงานวิชาการ งานวิชาการและวิจัย

DSC_5768 DSC_6003 DSC_5997 DSC_5989 DSC_5988 DSC_5975 DSC_5974 DSC_5960 DSC_5957 DSC_5944 DSC_5933 DSC_5929 DSC_5927 DSC_5919 DSC_5917 DSC_5895 DSC_5892 DSC_5889 DSC_5886 DSC_5884 DSC_5882 DSC_5876 DSC_5868 DSC_5867 DSC_5865 DSC_5863 DSC_5852 DSC_5841 DSC_5837 DSC_5830 DSC_5827DSC_5819DSC_5807 DSC_5786DSC_5778DSC_5769