คณบดี ถ่ายทอดนโยบาย 4 ปี ภายใต้แผนพัฒนาคณะระยะที่ 3

คณบดี ถ่ายทอดนโยบายและการบริหารคณะนิติศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใต้แผนพัฒนาคณะ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2581 เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ถ่ายทอดถ่ายทอดนโยบายและการบริหารคณะนิติศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใต้แผนพัฒนาคณะ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2562 – 2581 ให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนภายใต้แผนพัฒนาคณะ ในระยะที่ 3 ประกอบด้วย เสาหลัก 4 ด้าน คือ

เสาหลักที่ 1 โรงเรียนสอนกฎหมาย (School of Law)  คือมุ่งพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอน (Productivity)  ให้มีความหลากหลายบูรณาการและประยุกต์ เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีคุณภาพ(ฺBuild)

เสาหลักที่ 2 การบริหารงานเครือข่ายทางวิชาการ (Academic Partnerships) มุ่งสู่การสร้าง (Design) งานวิชาการและวิจัย และแบบเครื่องมือที่สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปกฎหมายและงานยุติธรรม

เสาหลักที่ 3 การสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคม (Social Engagement) มุ่งสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญานิติทัศนะรับใช้สังคม (Legal Mind) การเปิดพื้นที่การเรียนรู้และปฏิบัติการ (Virtual Field) เชื่อมโยงหลักสูตรรายวิชาและโครงงาน

เสาหลักที่ 4 การสร้างชุมชนนักกฎหมายและเครือข่ายภาคประชาสังคม (Law and Civil Society) มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางนโยบายด้านการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สิทธิมนุษยชน และการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Hub Center for Social Justice) ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชน และศูนย์บริหารงานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม

และนำเอาเสาหลัก 4 เสา มาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา และ +1 เป็นยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 คือ การสร้างภาพลักษณ์เพื่ออัตลักษณ์ของคณะ (Brand Loyalty) เป็นการสร้างคุณค่าและเอกลักษณ์ของคณะ และจะใช้เป้าหมายเป็นตัวขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านนี้ในลักษณะการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง (change management) 

สำหรับโครงสร้างการบริหารงานในปี 2561 ได้มีการปรับเพื่อต่อเติมและต่อยอดเพื่อให้ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ของคณะ โดยมี ผศ.กิตติบดี ใยพูล เป็นคณบดี และคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาจารย์กชพร มุสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ปริศนา คำชาย ผู้ช่วยคณบดี ซึ่งความแตกต่างที่เพิ่มเติมเข้ามาคือ การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  โดยเอายุทธศาสตร์ 5 ด้านมาเป็นหลักในการสร้างโครงการหรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน 4 ปีนี้ คณะจึงได้กำหนด startegic vision  คือ Small Smart และ Social Responsibility เป็นวิสัยทัศน์ 20 ปี เพื่อขับเคลื่อนแผนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่วนวิสัยทัศน์ใหญ่ของคณะก็ยังเป็น โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ซึ่งคณะจะมี 2 วิสัยทัศน์ คือ  วิสัยทัศน์ขององค์กร ยังเน้นจุดยืนของการสร้างคน สร้างงานวิชาการที่มีคุณภาพ นั่นคือ โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม แต่ในส่วน startegic vision 20 ปี ในแผนระยะที่ 3 วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ จะเน้นหลัก 1. Small หมายถึง หน่วยผลิตที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพเป็นกำลังขับเคลื่อนให้ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 2.Smart คือ การสร้างคนให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ และการนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลง ใช้นวัตกรรมจัดการการศึกษา นำเอา Platfrom ต่าง ๆ บูรณาการใช้ในการเรียนการสอน และ 3.Social Responsibility การจัดการเรียนการสอน การทำงานวิชาการ การทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ต้องตอบโจทย์ของสังคมในทุกมิติ ในส่วนงานของสายสนับสนุนวิชาการยังใช้โครงสร้างเดิม มี 2 กลุ่มงานคือ กลุ่มวิชาการ และกลุ่มอำนวยการ แต่จะมีการนำเอาหลัก การจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า (Customer Relation Management : CRM) มาปรับใช้และใช้หลักนี้ในการประเมินโดยอาศัย Balanced Scorecard  และนำเอาทักษะของแต่ละส่วนงานที่ทุกคนมาช่วยเติมเต็มและเพิ่มมูลค่าให้กับนักศึกษา อาทิ Team work การเขียนหนังสือราชการ Service Mind เป็นต้น ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบัณฑิตของคณะ และสร้างทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ หลังจากนั้นเป็นการ work shop โดยแบ่งกลุ่มสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็นในการออกแบบโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์ดังกล่าวด้วย

DSC_1161 DSC_1164 DSC_1165 DSC_1170 DSC_1187 DSC_1203 DSC_1206 DSC_1221 DSC_1239 DSC_1257DSC_1235DSC_1232DSC_1127 DSC_1267 DSC_1276 DSC_1285 DSC_1292 DSC_1306 DSC_1314 DSC_1318

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง