ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 เติมพลังความมุ่งมั่นสร้าง “จิตสาธารณะ”

 ค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 เติมพลังความมุ่งมั่นสร้าง “จิตสาธารณะ” สู่การเป็นบัณฑิตที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคม ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ดำเนิน โครงการวิจัยและบริการสังคมเพื่อเสริมสร้างนิติทัศนะรับใช้สังคมให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการชุมชนด้านกฎหมาย และให้นักศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานร่วมกันอันจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมถึงศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมออกเยี่ยมค่ายและดูแลนักศึกษาตลอดโครงการ

ในการออกค่ายในครั้งนี้พบว่าพื้นที่บ้านหนองแสง ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 215 หลังคาเรือน มีโรงเรียนระดับปฐมศึกษา  1 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านหนองแสง มีครู 3 คน และนักเรียนรวมประมาณ 50 คน ซึ่งยังขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนที่อยู่ภายในชุมชนอันเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้สำคัญของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา และชาวบ้านมีความต้องการได้รับความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเป็นเกาะป้องกันตัวเองในยามเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ตลอดระยะเวลา 5 วัน 4 คืน นักศึกษาได้ช่วยกันบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน คือ ทาสีอาคารเรียน บูรณะหอพระพุทธรูป  ทาสีรั้วโรงเรียน ทำเตาเผาขยะ และทำศาลาอเนกประสงค์สำหรับใช้ทำกิจกรรมของนักเรียนและคนในชุมชน  โดยในแต่ละวันนักศึกษาได้แบ่งกลุ่มพักกับคนในชุมชนในแต่ละหลังคาเรือนหรือที่ในค่ายนี้เรียกว่า “บ้านพ่อฮักแม่ฮัก” เพื่อได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น และศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทำฟาร์มกุ้ง การใช้ใบกาวย้อมผมธรรมชาติ เป็นต้น รวมถึงร่วมกันศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองแสง” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะของการวิจัย การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอีกด้วย

นายเจตนิพัทธ์ จตุพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในฐานะประธานค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 6 ได้เผยความรู้สึกในการจัดค่ายในครั้งนี้ว่า “การทำค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชนในครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้สังคม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรู้สึกดีใจที่ทีมงานทุกคนช่วยกันจนค่ายนี้สำเร็จ และต่อมาคือความประทับใจ ที่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านหนองแสง ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเองมากๆ  สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการทำค่ายในครั้งนี้ครับ”

การจัดค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2555 และปีนี้เป็นปีที่ 6 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันและนำเอากำลังแรงกาย แรงใจและองค์ความรู้ออกไปช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เข้าใจและเห็นสภาพปัญหาจากพื้นที่จริง โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

18425383_1555697907893008_263271917467729920_o 33992985_1555698851226247_4299225678764572672_o 34018384_1554429484686517_6433095259688796160_o 34075991_1554407964688669_1390221329633902592_o 34092954_1554356258027173_6802136124119580672_o 34109673_1554408634688602_1910892226288812032_o 34117944_1554400328022766_6599212354041282560_o 34119480_1555590391237093_8454839440836132864_o 34121290_1555689107893888_595893632481886208_o 34133059_1555686291227503_165053553075814400_o 34135447_1555686884560777_3376230687093817344_o 34138178_1555688824560583_3861717572437147648_o 34138233_1555505957912203_2668078549503574016_o 34199426_1555506891245443_4912248624370417664_o 34199608_1554414511354681_2334659052904120320_o 34199983_1555509637911835_3102148087833952256_o 34203685_1555588141237318_5273276359727120384_o 34216324_1555694864559979_5640616382748950528_o 34216330_1555587537904045_6676928326973521920_o 34268526_1555581991237933_6503623720815296512_o 34307633_1555506367912162_441027514198917120_o 34308280_1555683887894410_5343419291704229888_o 34339204_1555587144570751_5712551840801882112_o33920305_1891442194233681_2092808856055840768_n33693395_1891442327567001_2779706604952485888_n

ภาพ : นายทศพร เวสประชุม นักศึกษาชั้นปี 4

ข่าว : พชร โนนทิง