นิติฯ มข. จัด Intellectual Property Campaigns ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Intellectual Property Campaigns การเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา  พร้อมสร้างห้องเรียน แบบ Interactive Learning เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นักศึกษาชั้นปี 3 ได้จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Campaigns)โดยมี อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว และอาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา 777 342 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา พร้อมการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Interactive Learning พร้อมเพิ่มเติมข้อมูล (Information) โดยอาจารย์ผู้สอน โดยให้นักศึกษาจัดทำผลงาน สื่อการเรียนรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ รวมถึงจัดซุ้มนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งสิ้น 36 กลุ่ม  โดยแต่ละกลุ่มได้มีการเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การแสดงในรูปแบบรายการทีวี การทำวิดิโอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การทำ Photo Book แผ่นพับ การเล่มเกมส์ตอบปัญหากฎหมายชิงของรางวัล เป็นต้น

อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว อาจารย์ประจำวิชา ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เพื่อให้นักศึกษาในรายวิชา 777 342 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้รับฟังการบรรยายเนื้อหาไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ในชั้นเรียนมาแล้วนั้น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในแง่มุมต่างๆ หรือมุมมองจากประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในสังคมนอกเหนือจากการบรรยายในชั้นเรียนเท่านั้น ด้วยการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบ Interactive Learning และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกการคิด วิเคระห์และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนอผลงาน ผ่านสื่อการเรียนรู้ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บุคคลต่างๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะ”

นายภาณุพงศ์ จันทร์อ้วน นักศึกษาชั้นปี 3 ได้เผยความรู้สึกสำหรับกิจกรรมในวันนี้ว่า “เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ต่อยอดจากการฟังบรรยายในห้องเรียนเพื่อมาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองในการจัดทำนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนๆในการทำงานกลุ่มร่วมกันครับ”

DSC_8665 DSC_8700 DSC_8702 DSC_8704 DSC_8706 DSC_8709 DSC_8710 DSC_8712 DSC_8713 DSC_8714 DSC_8717 DSC_8730 DSC_8733 DSC_8734 DSC_8737 DSC_8739 DSC_8740 DSC_8744 DSC_8747 DSC_8750 DSC_8753 DSC_8756 DSC_8759 DSC_8761 DSC_8764 DSC_8766 DSC_8770 DSC_8773 DSC_8775 DSC_8778 DSC_8781 DSC_8783 DSC_8790 DSC_8791 DSC_8794 DSC_8796 DSC_8799 DSC_8800 DSC_8805 DSC_8817 DSC_8820 DSC_8824 DSC_8828 DSC_8832 DSC_8836 DSC_8844 DSC_8847 DSC_8850 DSC_8861 DSC_8864 DSC_8867 DSC_8868 DSC_8870

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง