ปัจฉิมนิเทศว่าที่บัณฑิตทางกฎหมายพร้อมเสริมทักษะต่างๆที่จำเป็น เตรียมพร้อมสู่การรับใช้สังคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมการเสริมทักษะที่จำเป็นให้นักศึกษา ก่อนก้าวสู่การเป็นบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคม

วันที่ 29 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาของคณะสู่การเป็นบัณฑิตทางกฎหมายออกสู่สังคม ให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการด้านกฎหมาย และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพ พร้อมด้วยทักษะการเรียนรู้เชิงสหวิชาการสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาก้าวสู่วิชาชีพด้านกฎหมายอย่างภาคภูมิใจ ในกิจกรรมครั้งนี้คณะได้มีการเตรียมความพร้อมทักษะด้านต่าง ๆ คือ ทักษะการรู้จักวางตัวในสังคม ทักษะโลกศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตงาน และ ทักษะการเข้าสังคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

ในลำดับแรกได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาว่าที่บัณฑิตของคณะประจำปีการศึกษา 2560 ความตอนหนึ่งว่า “ขอชื่นชมกับนักศึกษาทุกคนที่ได้ฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้และขอบคุณนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือตลอดระยะเวลาการทำงานร่วมกันตลอดหลักสูตร และขอบคุณไปยังผู้ปกครองที่ได้กรุณาไว้วางใจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นสถาบันในการปลูกปัญญาในทางวิชาชีพกฎหมายแก่พวกเราทุกคน คณะไม่สามารถสร้างให้ทุกคนได้เป็นอย่างที่ทุกคนต้องการได้ เพียงแต่คณะมีหน้าที่ในการสร้างโอกาส สร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ สร้างทักษะทางวิชาการ ตลอดระยะเวลา 4 ปี พร้อมทั้งเสริมสร้างนิติทัศนะให้กับว่าที่นักกฎหมายรุ่นใหม่ ต้องมีความรอบรู้ไม่เพียงแต่ศาสตร์ทางด้านกฎหมาย แต่ความรอบรู้ที่สังคมคาดหวังยังต้องมีความรู้ของศาสตร์อื่น ๆ เพื่อเติมเต็มความเป็นนักกฎหมายให้สมบูรณ์ และการสร้างนิติทัศนะ คือ การสร้างวิสัยทัศน์นักกฎหมายจะต้องเติมเต็มกับโลกในศตวรรษที่ 21 และวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่คณะได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเตือนว่าที่บัณฑิตของคณะว่าทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคตของการเข้าสู่วิชาชีพนั้นมีอะไรบ้าง และตัวนักศึกษาก็ต้องเป็นผู้ที่จะแสวงหาต่อยอดเพิ่มเติม และเป็นกลุ่มนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่เป็นหลักให้สังคมและสืบทอดปณิธานนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป”

หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ทักษะการรู้จักวางตัวในสังคม เรื่อง “การวางตัวและมรรยาททางสังคม”  โดย พลเอกนิพนธ์ สีตบุตร ประธานที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์  ได้บรรยายเรื่องของการวางตัวและมรรยาททางสังคมความตอนหนึ่งว่า “การวางตัวและมรรยาททางสังคมเป็นคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล ได้แก่ การสัมมาคารวะ ความสุภาพ อ่อนน้อม ความมีวินัยและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฏแก่สายตาของผู้อื่น บุคคลที่มีกริยามารยาทดีจะมีโอกาสได้รับความนิยมชมชอบและชื่นชมจากบุคคลรอบข้าง  มารยาททางสังคมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทำให้คนเรารู้สึกดีต่อกัน สิ่งที่ดูเล็กน้อยแต่สำคัญ เพราะการมีมารยาทดีเปรียบเสมือนมีอาภรณ์ประดับกายที่งดงาม เป็นที่ชื่นชนและยอมรับของบุคคลรอบข้าง ผู้ที่มีมรรยาทดี มักประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน เนื่องจากได้รับการยอมรับและเชื่อถือทางสังคม การมีมารยาทดีจึงเปรียบเสมือนในเบิกทางไปสู่ความสำเร็จ  เพราะฉะนั้นการเป็นนักกฎหมายนอกจากการมีความรู้ทางกฎหมายแล้ว การรู้จักกาลเทศะและวางตัวให้เหมาะสมก็จะยิ่งเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพด้วย”

ทักษะโลกศตวรรษที่ 21 เรื่อง “คิดอย่างมีวิจารณญาณ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Critical Thinking) โดย อาจารย์วีระศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและบริการข้อมูลแห่งประเทศไทย (TBIC) ได้บรรยายถึงหลักการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการใช้เหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา เป็นการใช้ข้อมูลและการแก้ปัญหา เพื่อช่วยตัดสินใจ อย่างมีเหตุผล เกี่ยวกับสิ่งที่จะทำหรือเชื่อต่อไป  มีหลายกลยุทธ์ (Strategies) ที่ช่วยให้เราคิด เชิงวิเคราะห์ ประเมินปัญหา และตัดสินใจแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปต้องเข้าสู่ชีวิตวัยทำงานประกอบกับยุคปัจจุบันที่ถือเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Smart Phone จึงมีความจำเป็นต้องใช้ทักษะการคิดในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยตัดสินใจเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเลือกสิ่งต่างๆ จากตัวเลือก (Choices) ทั้งหลายที่มีอยู่มากมาย โดยได้แนะนำในการฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เช่น 1.การตั้งคำถาม คือการไม่รีบด่วนตัดสินใจ แต่จะต้องฝึกหัดในการตั้งคำถามก่อนเสมอ  2.การกระตุ้นให้มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาและกระบวนการ  3.การหลีกเลี่ยงการแสร้งทำเป็นว่ารู้คำตอบทั้งๆที่ไม่รู้  โดยจุดมุ่งหมายของการฝึกทักษะการคิดแบบวิพากษ์ (Critical Thinking) ก็คือการกระตุ้นให้เกิดคำถามอยู่เสมอ ให้สงสัยในสิ่งที่ได้ยิน ได้เห็น ได้อ่าน และสำรวจความคิดของตนเอง ในฐานะของการเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ว่าที่บัณฑิตนิติศาสตร์ต้องคำนึงถึงแนวความคิดที่แตกต่างกันและหลากหลาย และเปิดโอกาสให้อภิปรายแสดงความเห็นอย่างอิสระในลักษณะระดมสมองพร้อมกับยอมรับความคิดเห็นของทุกคนด้วย

ทักษะชีวิตงาน เรื่อง “เทคนิคการปรับตัวสู่ชีวิตวัยทำงาน” โดย อาจารย์สุทธิพงศ์  เมธาภิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลและระบบคุณภาพ ได้บรรยายถึงเทคนิคการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวัยทำงาน ซึ่งในโลกของการทำงานอาจดูงดงามสวยหรูในสายตาของนักศึกษาจบใหม่หลายๆคน แต่ที่จริงแล้วนั้น หากเปรียบมหาวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร โลกของการทำงานก็คือสนามรบที่แท้จริงนั่นเอง ซึ่งถือเป็นเวทีชีวิตที่แท้จริง รอให้เหล่าว่าที่บัณฑิตทั้งหลายไปเรียนรู้และลงมือทำ ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ โลกวัยทำงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการเตรียมพร้อมต่าง ๆ เช่น ทำความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ  เรื่องของการสื่อสาร การสร้างความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น การเริ่มต้นวัยทำงานของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ ให้ประสบความสำเร็จ นั้นมีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้วิธีการไหนมาปฏิบัติ บางคนสังเกตเอาจากเพื่อนร่วมงาน หรือรุ่นพี่คนอื่น ๆ แล้วเอามาพิจารณาดูว่าวิธีการไหนมีความเหมาะสม แล้วควรนำมาปฏิบัติตาม การทำงานที่ก้าวหน้านั้นไม่ได้เริ่มต้นแล้วสำเร็จภายในวันเดียว แต่ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝน แล้วการเริ่มต้นวัยทำงานเหล่าว่าที่บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

หลังจากนั้นเป็นช่วงเสริมทักษะพร้อมปฏิบัติจริงในเรื่องของ ทักษะการเข้าสังคม เรื่อง “มารยาทบนโต๊ะอาหาร”  โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของโรงแรมเจริญธานีได้บรรยายการรับประทานอาหารแบบ Europe Set พร้อมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน อาทิ การใช้ช้อน-ส้อม (มีด) ตามลำดับให้ถูกต้อง การระมัดระวังกริยาบนโต๊ะอาหาร รักษาความเร็วในการรับประทานอาหาร เป็นต้น

นายภูมิภาค ภูพันนา นักศึกษาชั้นปี 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เผยความรู้สึกว่า “รู้สึกดีใจที่คณะจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับนักศึกษาเป็นงานปัจฉิมนิเทศที่ไม่เหมือนที่คิดไว้เดิมจะมีเพียงการกล่าวปัจฉิมจากผู้บริหาร คณาจารย์และก็จบกิจกรรม แต่กิจกรรมในวันนี้ทำให้รู้ว่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้เพียงแต่สร้างทักษะทางวิชาการให้แก่นักศึกษา แต่ยังพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะชีวิต ทักษะในการทำงานเพื่อให้เราเป็นบัณฑิตที่มีนิติทัศนะรับใช้สังคมอย่างแท้จริง”

DSC_5306 DSC_5201 DSC_5222 DSC_5212 DSC_5268 DSC_5325 DSC_5273 DSC_5279 DSC_5226 DSC_5196 DSC_5197 DSC_5309 DSC_5313 DSC_5348 DSC_5349 DSC_5358 DSC_5450 DSC_5465 DSC_5513 DSC_5671 DSC_5723 DSC_5717 DSC_5479 DSC_5459 DSC_5342 DSC_5698 DSC_5668 DSC_5462

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง