ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน และสันติศึกษาสัญจร

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล จัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสัญจร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้กับนักศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ห้องเรียนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสัญจร” เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาให้กับนักศึกษาซึ่งถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม โดยกิจกรรมมีการบรรยายเรื่อง องค์ความรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาการณ์สิทธิมนุษยชนสากล โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง การเสวนาพูดคุยเกี่ยวกับ กรณีปัญหาสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายเดชา เปรมฤดีเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิเทศบาลนครขอนแก่น และนายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์ นายกสมาคมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมและเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.) และปิดท้ายด้วยการถอดสรุปกิจกรรมองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0001 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0003 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0004 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0005 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0006 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0007 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0008 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0010 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0011 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0012 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0013 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0014 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0021 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0029 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0030 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0043 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0044 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0047 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0048 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0051 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0052 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0054 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0056 ห้องเรียนสิทธิ #1_๑๘๐๓๒๖_0057