เสริมศักยภาพบุคลากร สู่ความเป็นมืออาชีพ รุ่น 2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ ในรุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรให้มีความเหมาะสม พัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาความมั่นใจในตนเอง และสร้างภาวะผู้นำในการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะ จากกลุ่มงานบริการวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา งานการเงินพัสดุ งานแผนและประกันคุณภาพ และงานทรัพยากรบุคคลของคณะเข้าร่วมจำนวน 18 คน ในการอบรมมีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและระบบคุณภาพ นำโดย อาจารย์อาจารย์สุมธิพงศ์ เมธาภิวัฒน์ และทีมวิทยากร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็กเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานของคณะ สนับสนุนการดำเนินงานของผู็บริหารและคณษจารย์ พร้อมทั้งให้บริการกับนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ การพัฒนาศักยภาพดังกล่าวจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของคณะ ในการสร้างความน่าเชื่อถือ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคณะ ที่เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

25610320_๑๘๐๓๒๑_0024 DSC_3714 DSC_3719 DSC_3737 DSC_3743 DSC_3826 DSC_3827 DSC_3894 DSC_3998 DSC_4045DSC_3724