บรรยายพิเศษ “พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560”

คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดบรรยายพิเศษเรื่อง พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

วันที่ 15 มีนาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จัดบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ยศ นาคะเกศ เป็นประธานในการเปิดการบรรยายและท่านวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม ผู้อำนวยการระดับสูง กรมการค้าภายใน เป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ และห้องประดิษฐ์มนูญธรรม 1

พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560  ถือเป็นกฎหมายการแข่งขันทางการค้าฉบับใหม่ โดยได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับรูปแบบการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าของภาคธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจทุกภาคส่วน ให้สามารถแข่งขันได้อย่างเสรีและเป็นธรรมในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่พระรราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ได้บังคับใช้เป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในปัจจุบันเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงไม่มีความคล่องตัวและขาดความเป็นอิสระในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ทำให้การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรปรับปรุงมาตรการในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าที่มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

DSC_3308 DSC_3311 DSC_3320 DSC_3324 DSC_3328 DSC_3334 DSC_3335 DSC_3336 DSC_3339 DSC_3345 DSC_3348 DSC_3350 DSC_3391 DSC_3399 DSC_3400 DSC_3402 DSC_3425 DSC_3569 DSC_3570DSC_3556DSC_3508DSC_3498