นำเสนอผลงานสายสนับสนุน มุ่งสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินโครงการเสนอผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางาน เตรียมพร้อมสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะนิติศาสตร์ ได้ดำนินโครงการการนำเสนอผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่แต่ละบุคคลได้จัดทำตามหัวข้อและตามภาระงานของตนเองทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อรับฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงาน ประกอบด้วย อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา หัวหน้าสำนักงานคณบดี คุณเพ็ญนภา วันสาสืบ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณวาสนา ถวิลเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะเภสัชศาสตร์

โดยการนำเสนอผลงานในครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ทำผลงานจำนวน 11 คน ดังนี้

1. เรืื่อง “คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ” โดย นางสาวณัฐพัชร์ สีสมน้อย

2. เรื่อง “คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร” โดย นางวณิชชา แสนสีหา

3. เรื่อง “การวิเคราะห์งบประมาณและการบริหารความเสี่ยงด้านบริหารงบประมาณ” โดย นางพัชราพรรณ อินทร์นอก

4. เรื่อง “การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานบริหารงบประมาณของคณะ และแนวทางบริหารความเสี่ยงที่มีต่อระบบ KKUFMIS” โดย นางสาวสุปรียา ประดับการ

5. เรื่อง “การวิเคราะห์งานพัสดุกับการบริหารความเสี่ยงตามระเบียบพัสดุใหม่ และกฎหมายว่าด้วยการขัดกันของผลประโยชน์” โดย นางสาววิจิตรา เสมอสมัย

6. เรื่อง “การวิเคราะห์โอกาสและการพัฒนานักศึกษาฝึกงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย” โดย นายอนุชิต ปัสสาสุ

7. เรื่อง “การวิจัยชั้นเรียนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบคณะกรรมการบริหารจัดการชั้นปี” โดย นางสาวจินตนา บุ้งทอง

8. เรื่อง “คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านความพร้อมในการให้บริการด้านห้องเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดย นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์

9. เรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มงานเลขานุการในการประสานงานกับกลุ่มงานอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ” โดย นางสาวจุฬาพร แสนโคตร

10. เรื่อง “คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ และมาตรการป้องกันเอกสารทางราชการสูญหายในระบบงานสารบรรณ” โดย นางสาววีนัส นามวิเศษ

11 เรื่อง “คู่มือการปฏฺบัติงานการรับรองอาจารย์พิเศษ และแนวทางการพัฒนาเพื่อภาพลักษณ์องค์กร” โดย นางสาวจีราวรรณ ประดับการ

โดยผู้นำเสนอในครั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานทั้งการนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอในแบบโปสเตอร์ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรและเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนาผลงานของตนเองเพื่อประโยชน์ในการขอกำหนดตำแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

DSC_3251 DSC_3255 DSC_3257 DSC_3262 DSC_3268 DSC_3270 DSC_3299 DSC_3300 DSC_3302 DSC_3305 DSC_3365 DSC_3385 DSC_3419 DSC_3462 DSC_3515 DSC_3524 DSC_3579 DSC_3597 DSC_3608DSC_3249DSC_3369DSC_3288DSC_3303DSC_3279DSC_3246DSC_3277