บุญสมมาบูชาน้ำ (สีฐานเฟสติวัล) ประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ ร่วมเดินขบวนบุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล (วันลอยกระทง) ประจำปี 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเดินขบวนในงานบุญสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล (วันลอยกระทง) ประจำปี 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “มยุราภิรมย์ ปฐมโคมดอกกระมุทบาน ศรีรัชกาลพระร่วงเจ้า ท้าวศรีจุฬาลักษณ์” โดย ขบวนเปิด “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” “เฉลิมฉัตรรัดเกล้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร”ตามคติความเชื่อแต่โบราณ พระมหากษัตริย์ คือพระนารายณ์อวตารลงมา เพื่อบำบัดทุกข์  บำรุงสุขให้แก่พสกนิกร และนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ พื้นแผ่นดินแห่งหนึ่ง

 

ขบวน 1 มยุราภิรมย์ วิถีชีวิตของชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความผูกพันกับผืนน้ำในหลายด้าน ทั้งเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค ไม่ผิด หากจะกล่าวว่าน้ำ หล่อเลี้ยงชีวิตของคนจิตวิญญาณของบรรพบุรุษ ถูกดูดซับไว้ในสายน้ำที่หลั่งไหล แผ่ขยายประเพณีอันดีงามสู่วิถีชีวิตของชาวน้ำ หล่อหลอมให้สังคมมีความกลมกลืนด้านวัฒนธรรม สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ขบวน 2 ปฐมโคมดอกกระมุทบาน น้ำที่ใสสะอาด นอกจากจะชำระมลทินทางกาย ยังชำระทิฐิทางใจ ยังผลให้ผู้ใช้น้ำในการดำรงชีพ เห็นถึงคุณค่าของพระแม่คงคา ผู้ปล่อยสายน้ำจากเกษพระศิวะมายังโลกมนุษย์ ก่อให้เกิดประเพณีการสมมาบูชาน้ำ  โดยหนึ่งในนั้นคือ พระราชพิธีจองเปรียง หรือประเพณีลอยกระทง

ขบวน 3 ศรีรัชกาลพระร่วงเจ้า ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ตามตำหรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ได้กล่าวถึงการทำกระทงถวายของนางนพมาศไว้ว่าแลข้าน้อยทำโคมลอย คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมพระสนมทั้งปวง จึงเลือกผกาเกสรสีต่าง ๆ ประดับเป็นรูปดอกกระมุทบาน กลีบ รับแสงจันทร์ใหญ่ พันธุ์ดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย แลเอาผลพฤกษาระดาชาติ มาแกะจำหลักเป็นรูปมยุราคณานกวิหคหงส์ ให้จับจิกเกสรบุษผาชาติอยู่ตามกลีบดอกกระมุท เป็นระเบียบเรียบเรียง วิจิตไปด้วยสีย้อมสดสว่าง ควรจะทอดทรรศนายิ่งนักแลตอนนี้เองที่ข้า จะนำกระทงรูปดอกกระมุท ถวายสมเด็จพระร่วงเจ้าให้ทรงพระราชอุทิศสักการะบูชา พระบวรพุทธบาทซึ่งประดิษฐานยังนัมมทานที

และปิดขบวน สายน้ำเป็นดั่งเส้นเลือดของชีวิต มิเพียงดับกระหาย มิเพียงช่วยยังชีพ แต่ยังมีคุณเอนกนัปการ ควรแล้วที่เรารู้จักรักษา แลระลึกถึงบุญคุณเหนือสิ่งอื่นใด คือการตื่นตัวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสายน้ำเพื่อประโยชน์อย่างยังยืนสืบไป

โดยคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อให้ธำรงไว้สืบไป

DSC_9490 DSC_9497 DSC_9503 DSC_9509 DSC_9514 DSC_9523 DSC_9535 DSC_9539 DSC_9547 DSC_9555 DSC_9565 DSC_9575 DSC_9596 DSC_9608 DSC_9609 DSC_9610 DSC_9614 DSC_9624 DSC_9633 DSC_9654 DSC_9655 DSC_9694 DSC_9760 DSC_9766 DSC_9767 DSC_9782 DSC_9792 DSC_9795 DSC_9796 DSC_9798 DSC_9812 DSC_9814 DSC_9819DSC_9742