ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

“คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙”

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นำโดย รศ.กาญจนา นาคะพินธุ ในฐานะประธานกรรมการ รศ.ดร.สิรินดา ยุ่นฉลาด ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ กรรมการ และนางสุรีรัตน์ ปันโยแก้ว ผู้ประสานงานสำนักประเมินฯ ทั้งนี้ผลปรากฎว่าการจัดการการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต “ผ่าน” การประเมินอยู่ในระดับ “ดี” โดยคณะกรรมการได้ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นของการจัดการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ อาทิ บัณฑิตสามารถมีงานทำได้หลากหลายและมีแนวโน้มของบัณฑิตที่ได้ทำงานภายในหนึ่งปีสูงขึ้น หลักสูตรมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในองค์กรวิชาชีพที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงหลักสูตรมีการดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการฯ ที่คณะนิติศาสตร์จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตทางกฎหมายให้มีคุณภาพและเป็นนักยุติธรรมที่ออกไปรับใช้สังคมต่อไป

DSC_8673 DSC_8676 DSC_8677 DSC_8681 DSC_8682 DSC_8693 DSC_8694 DSC_8695 DSC_8696 DSC_8702 DSC_8708 DSC_8714 DSC_8733 DSC_8777