ปฏิทินกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมโครงการเสริมทักษะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป