ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เรื่องจรรยาบรรณ 2560

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าด้วย เรื่องจรรยาบรรณและการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560

>>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เรื่อง จรรยาบรรณ 2560<<