อบรมเสริมหลักสูตร “การสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างสร้างสรรค์”

คณะนิติศาสตร์ มข. ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จัดอบรมเสริมทักษะให้นักศึกษาชั้นปี 3 หลักสูตร “การสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างสร้างสรรค์”  มุ่งให้นักศึกษาเข้าใจและเชื่อโยงแนวคิดจำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการสืบทอดธุกิจครอบครัวได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 25 กันยายน 2560 คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสืบทอดธูรกิจครอบครัวอย่างสร้างสรรค์” สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 โดยร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและเชื่อมโยงแนวคิดที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอนกระบวนการของการสืบทอดธูรกิจครอบครัวได้อย่างถูกต้อง รวมถึงได้เข้าใจถึงกระบวนการรู้จักการเจรจาไกล่เกลี่ยที่ไม่ใช่การเอาแพ้เอาชนะกันภายในครอบครัวของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและเปิดโครงการในวันนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้บริหารโรงเรียนรักสคูล ดร.ศักดา วัตตธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 อาจารย์นวพล วิริยะกุลกิจ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจครอบครัว และอาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ รองผู้บริหารโรงเรียนรักสคูล

โดยการอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย

รุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 25-26 กันยายน 2560

รุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 27-28 กันยายน 2560

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 29-30 กันยายน 2560

โดยใช้สถานที่ ณ ห้องบรรยาย 4 คณะนิติศาสตร์ โดยในแต่ละวันจะมีการบรรยาย กิจกรรมระดมสมอง วิเคราะห์กรณีศึกษา รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป

DSC_6756 DSC_6762 DSC_6773 DSC_6781 DSC_6783 DSC_6799 DSC_6818 DSC_6832 DSC_6836 DSC_6858 DSC_6860 DSC_6921 DSC_6922 DSC_6931

ภาพ : พิเชษฐ์ อินทร์นอก

ข่าว : พชร โนนทิง