คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

170925 ทุนอุดหนุนคณะ 2560

การรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนอุดหนุนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษาที่มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์ทางการศึกษา

๒. เป็นนักศึกษาที่มีความตั้งใจ อุตสาหะและมุ่งมั่นในการศึกษาเป็นอย่างดี

เงื่อนไขและข้อผูกพันของผู้รับทุนอุดหนุน

๑. จะต้องรายงานตัวเพื่อรับทุนอุดหนุนตามที่กำหนด

๒. จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะกำหนด

๓. จะต้องทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์ตามเงื่อนไขและวิธีที่คณะกำหนด

รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา หรือดาวโหลดที่ ใบสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา-คณะนิติศาสตร์