การเรียนรู้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ความเป็นมา กับวิวัฒนาการทางกฎหมาย ( The good old law)

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ลงพื้นที่เรียนรู้ประวัติความเป็นมาเมืองขอนแก่นเชื่อมโยงวิวัฒนาการทางกฎหมาย ( The good old law) และทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบึงแก่นนคร เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะและบริการสังคม ตามโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 รายวิชากฎหมายกับสังคม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ นำนักศึกษารายวิชากฎหมายกับสังคมลงพื้นที่ครั้งที่ 2 บริเวณศาลเทพารักษ์หลักเมืองขอนแก่น บึงแก่นนคร และโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น โดย อาจารย์ปริศนา คำชาย ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสักการะศาลหลักเมืองและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดขอนแก่น เสริมสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาที่มาอยู่ในสังคมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมา

ในเวลา 07.30 น. นักศึกษาได้ไปยังศาลเทพารักษ์หลักเมืองขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของศาลหลักเมืองขอนแก่น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาพร้อมทั้งการบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้กำกับดูแลพื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองแห่งนี้ พร้อมทั้งนำนักศึกษากราบไหว้สัการะขอพร “ศาลเทพารักษ์หลักเมือง” มีการสร้างที่รวมเอาวัฒนธรรมจีนและไทยรวมกัน โดยคนจีนเรียกว่า “ศาลหลักเมืองกง” ส่วนคนไทยเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” แต่เดิมนั้นอยู่ที่อำเภอชุมแพ แต่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานและสร้างใหม่ ณ ศาลเทพารักษ์หลักเมืองในปัจจุบัน ศาลเทพารักษ์หลักเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองที่มักจะมาสักการะที่ศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นประจำ บรรยากาศภายในศาลหลักเมืองมีความร่มรื่น และสะอาดตา การออกแบบสถาปัตยกรรมศาลหลักเมืองขอนแก่น ตัวอาคารจะตั้งอยู่ ณ บริเวณจุดเดิม ลักษณะตัวอาคารมีศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ทรวดทรวงและส่วนประกอบงานศิลป์เป็นการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของท้องถิ่นอีสาน ขนาดและรูปทรงเป็นเป็นอาคารโถงจัตุรมุข กว้างขวางโอ่โถงกว่าของเดิมมากผสมผสานกับการสร้างเสาฟ้าดิน ซึ่งเปรียบเสมือนสถานที่รับราชโองการจากสวรรค์มายังโลกมนุษย์ของเง็กเซียนฮ่องเต้ เพื่อประธานโชคลาภให้ผู้คนที่มากราบไหว้

ต่อมาในเวลา 09.00 น. ได้นำนักศึกษาลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร เพื่อทำจิตอาสาปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพืื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม บึงแก่นนครมีลักษณะเป็นบึงขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 603 ไร่ ตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองขอนแก่นและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชนเมือง มีการปลูกต้นคูณ และไม้ดัดไว้อีกมากมาย ทำให้ดูร่มรื่นสวยงาม นอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่น และร้านอาหารบริการผู้มาพักผ่อน ส่วนทางทิศเหนือ ของบึงแก่นนครเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ “เจ้าเพียเมืองแพน” ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่น ในการทำกิจกรรมนอกจากนักศึกษาได้บริการจิตสาธารณะแล้วยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นผ่านจุดต่าง ๆ ที่สำคัญในบริเวณบึงแก่นนครอีกด้วย

หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. นักศึกษาได้เข้าชม โฮงมูลมังเมืองขอนแก่น คำว่า โฮง คือหอเก็บสมบัติ โฮงมูนเมืองขอนแก่น คือ หอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณบึงแก่นนคร อ.เมือง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น นิทรรศการในโฮงมูนมัง เป็นการนำเสนอด้วยแบบจำลองผสานสื่ออันทันสมัย ทั้งสไลด์ วิดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย บอร์ดกราฟฟิก หุ่นจำลอง และภาพประกอบ คำบรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน คือโซนที่ 1  แนะนำเมืองขอนแก่น โซนที่ 2  ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมชาวขอนแก่น โซนที่ 3  การตั้งเมือง โซนที่ 4  บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น และโซนที่ 5  ขอนแก่นวันนี้

ในการลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้สังคมในครั้งที่ 2 ของนักศึกษาในครั้งนี้ขอขอบคุณเทศบาลนครขอนแก่นที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากทำกิจกรรมสาธารณะและบริการสังคมแล้วนักศึกษายังได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วัฒนธรรม จารีตท้องถิ่นอันเป็นกฎ กติกาในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั้น ๆ ก่อนที่จะมีกฎหมายอันเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นกฎ ระเบียบในการควบคุมสังคม

IMG_1417IMG_1485DSC_4617DSC_4594IMG_1625 DSC_4627 IMG_1638IMG_1685IMG_1681DSC_4651 DSC_4662 DSC_4670 DSC_4696 DSC_4708 DSC_4714 DSC_4718 DSC_4720 DSC_4722 DSC_4726

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง