คณะนิติศาสตร์ มข. จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

“คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิจัยสู่มาตรฐานสากล”

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประชุมหารือกันเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยในการสนับสนุนนโยบายของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของทั้งสองหน่วยงาน  มุ่งสัมฤทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่มีทั้งทักษะด้านความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติพร้อมสำหรับการทำงานในระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยคุณภาพเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจโลก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จึงได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานขึ้น ในวันที่ 4 กันยายน 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วช. 2 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสำคัญคือ

(1) การเป็นหุ้นส่วนทางวิชาการอย่างเป็นทางการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

(2) การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

(3) การดำเนินงานทางวิชาการที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน

  1. การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง Conference on Law and Social Enterprise กำหนดการ เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน 2560 จังหวัดขอนแก่น
  1. ชุดโครงงานวิจัย เรื่อง Business Ethic Code in The Asean Economic Community : Concerning for Investor on High standards of Ethics, Human Rights and Environmental Protection

ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2560-เดือนเมษายน 2561)

  1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำหลักสูตรร่วมผลิต เช่น ศศบ. สาขากฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนอาเซียน เป็นต้น หรือการเพิ่มสาขากฎหมายเศรษฐกิจและการลงทุนอาเซียนในโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต
  1. การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารธุรกิจในยุคใหม่ กำหนดการปีงบประมาณ 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ภาพ/ข่าว : งานเลขานุการ