เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบยั่งยืนผ่านเส้นทางผ้าไหม ที่กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข จ.ขอนแก่น

นักศึกษารายวิชากฎหมายกับสังคม ลงพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชน ณ กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาลงพื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชุมชน ในเรื่องการทอผ้าไหม ณ กลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข บ้านดอนข่า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น นำโดยอาจารย์อัษฎาวุทธ วสนาท และอาจารย์ปริศนา คำชาย ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทวี สุขโข เป็นวิทยากรนำนักศึกษาและแนะนำความเป็นมา วิธีการการทำผ้าไหม รวมถึงการทำกิจกรรม work shop ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

ในศูนย์หัตกรรมคุ้มสุขโขแห่งนี้มีการทอผ้าไหมมัดหมี่ โดยใช้เส้นไหมออร์แกนิก ซึ่งในแต่ขั้นตอนการผลิตไม่มีการใช้สารเคมีเข้ามาเป็นส่วนประกอบตั้งแต่การปลูกหม่อนโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ได้จากการย้อมเส้นไหมแบบย้อมเย็น ซึ่งเป็นการย้อมที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงและสีที่นำมาย้อมก็นำมาจากวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบลายผ้าไหม โดยมีการรวมลาย 9 ลาย แล้วตั้งชื่อว่า ผ้าไหมมัดหมี่เฉลิมพระเกียรติลายนพเก้า ถือเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวของที่นี่

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษากฎหมายได้เรียนรู้และเข้าใจในบทบาทของนักกฎหมายกับการเรียนรู้ในวิถีชุมชนที่มีความเป็นมา การสืบสานอนุรัษ์มรดกทางวัฒนธรรมและเป็นต้นทุนทางสังคมที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากรุ่นสู่รุ่น โดย นางสาวศิริลักษณ์ ไกรพินิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้าร่มในกิจกรรมครั้งนี้ว่า “รู้สึกชื่นชมในภูมิปัญญาของชุนชนที่นี่ที่ได้มีการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เด็ก เยาวชนในหมู่บ้านก็มีความภาคภูมิใจ รักและห่วงแหน และจะสืบทอดทั้งด้านการทำผ้าไหม การรำบายศรี ด้วยค่ะ”

สำหรับกิจกรรมในรายวิชากฎหมายและสังคมในส่วนที่เกี่ยวกับทักษะการเตรียมความพร้อมในการศึกษากฎหมายและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนิติทัศนะรับใช้สังคมนั้น ในรายวิชาได้กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษากฎหมายมีการแบ่งกลุ่มเพื่อลงพื้นที่เรียนรู้อาทิ การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม หมูบ้านผ้าไหม การเรียนรู้การเป็นจิตอาสา เรียนรู้กับผู้ด้อยโอกาส เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรอีสานเป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสังคมในชั้นเรียน และก้าวข้ามไปสู่การเรียนรู้สังคมอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป

DSC_4133 DSC_4136 DSC_4166 DSC_4175 DSC_4189 DSC_4204 DSC_4216 DSC_4236 DSC_4251 DSC_4261 DSC_4265 DSC_4298 DSC_4313 DSC_4316 DSC_4318 DSC_4336 DSC_4351 DSC_4353 DSC_4374 DSC_4403 DSC_4418 DSC_4420 DSC_4428 DSC_4434 DSC_4438 DSC_4447 DSC_4453 DSC_4458 DSC_4476 DSC_4508 DSC_4534 DSC_4544 DSC_4554 IMG_0897 IMG_0899 IMG_0909 IMG_1080 IMG_1098 IMG_1106 IMG_1116 IMG_1144 IMG_1155 IMG_1220 IMG_1389DSC_4518DSC_4519

ภาพ : ทีมประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

ข่าว : พชร โนนทิง