ทุนการศึกษาบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ทุนละ ๔๐,๐๐๐ บาท

ทุนการศึกษา บ ไทยบริดจสโตน จำกัด

รับสมัครนักศึกษาเข้ารัับทุนการศึกษาบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จำนวน ๑ ทุนๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท (ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติ

๑. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ขึ้นไป

๒. มีความประพฤติดี ม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

๓. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

๔. ขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

**** ส่งใบสมัครภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์

QR code ทุนบริดจสโตน 60