นิติฯ มข. มุ่งจัดการสอนแบบ Interactive เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คณะนิติศาสตร์ มข. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กฎหมายกับสังคม เน้นพัฒนาผู้เรียนคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง พร้อมลงพื้นที่เรียนรู้เสริมนิติทัศนะรับใช้สังคม

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ มข. ได้เปิดสอนรายวิชากฎหมายกับสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเองในฐานะเป็นนักศึกษากฎหมายรวมถึงรู้จักและรู้คุณค่าของสังคมที่นักศึกษาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาชั้นปี 1 ซึ่งเป็นนักศึกษาใหม่ต้องเรียนรู้ถึงการปรับตัวเข้าสู่สังคมอุดมศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้มุ่งเน้นที่ตัวนักศึกษาเป็นสำคัญ โดยให้ทำความรู้จักกับสังคมที่นักศึกษามาอยู่ทั้งในแง่ของพื้นที่ และสัญลักษณ์ความหมาย ความเป็นมา ต่างๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานในการรับรู้ เข้าใจร่วมกันในสังคมนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่รอบตัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักสถาบัน รู้จักเพื่อนและการปรับตัวรวมถึงการทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อนำเอาความรู้ทางกฎหมายออกไปพัฒนาช่วยเหลือสังคม โดยจะมีการแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ทำกิจกรรม อาทิ การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม เกษตรกรอีสาน สวนเกษตรมีกิน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น การออกไปช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น การทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และโรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม หมู่บ้านไหมไทยของกลุ่มหัตถกรรมคุ้มสุขโข อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นต้น

ในการจัดการศึกษาในรายวิชานี้ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การสอนแบบ Interactive ควบคู่กับ Information โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะข้อมูลต่าง ๆ ในเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดต่าง ๆ จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้เชิงสหวิชาการ (Interdisciplinary) ที่เหมาะสมสำหรับการเรียรรู้ศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญากอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย” ตามปรัชญาการศึกษาของคณะ และ “เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม” ต่อไป

 

DSC_2711 DSC_2717 DSC_2719 DSC_2723 DSC_2729 DSC_2734 DSC_2743 DSC_2747 DSC_2751 DSC_2763 DSC_2811 DSC_2847 DSC_2850 DSC_2873 DSC_2875 DSC_2878 DSC_2899 DSC_2913 DSC_2916 DSC_2917 DSC_2930 DSC_2937

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง