นิติฯ มข.เสริมประสบการณ์นศ. เรียนรู้และปฏิบัติจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมโครงการการตอบปัญหาข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) ฝึกปฏิบัติเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้คิดและวิเคราะห์การแก้ปัญหาโดยนำเอาหลักทางกฎหมายมาประยุกต์และสื่อสารอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมายเพื่อรับใช้สังคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมนักศึกษาในโครงการการตอบปัญหาข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากวงการทางกฎหมายมาให้คำแนะนำ และฝึกปฏิบัติให้นักศึกษา ภายใต้การดูแลของ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาในการนำเอาวิชาความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จำลองและฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายที่ถูกต้อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองในการประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวมาใช้ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันในโครงการทูตเยาวชนศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (IPIT Court Young Ambassador Award) โดยเป็นกิจกรรมที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้จัดขึ้นเพื่อเสริมให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาและความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ และสนับสนุนส่งเสริมแบบแผนการศึกษากฎหมายในระดับอุดมศึกษาของไทยให้พัฒนาซึ่งจะเป็นผลดีต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับนานาชาติตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศด้วย

ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกตัวแทนคณะฯ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าวจำนวน 4 คน คือ 1.น.ส.จิรัชญา ศิริสวัสดิ์  2.นายธวัชชัย ถำวาปี 3.นายชัยมงคล แท่นหิน และ4.นายภิเษก วิไลรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 3 ซึ่งได้ดำเนินจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก 8 ทีม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลปรากฎว่า นักศึกษาทีมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ผ่าน” เข้ารอบ 8 ทีม จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 18 ทีม ทั่วประเทศ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงถ้วยรางวัลประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 และมีการถ่ายทอดสดทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่น ช่อง 37 และ ช่อง 111

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าวได้เผยความรู้ว่า “โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล ได้สวมบทบาทการเป็นทนายความจริงๆ ได้รู้ว่าทัศนคติในด้านกฎหมายของตนเองนั้นเป็นอย่างไร อีกทั้งได้ฝึกพัฒนาบุคลิคภาพไปในตัว เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆในการศึกษาวิชาชีพกฎหมายของผม ทำให้รู้ว่าการศึกษานั้นไม่ได้มีเพียงการเรียนเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น การฝึกฝน ทดลองปฏิบัติจริงจะยิ่งเสริมสร้างทักษะความสามารถของเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในโครงการดีๆแบบนี้ต่อไป “ (พชร สุภศักดิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปี 3)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตทางด้านกฎหมาย โดยเสริมทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปกฎหมายและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงสหวิชาการ (Interdisciplinary) ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อ “มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญากอปรด้วยทักษะความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย มีนิติทัศนะตามแบบแผนและครรลองแห่งประชาธิปไตย ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งจริยธรรมนักกฎหมาย” ตามปรัชญาการศึกษาของคณะ และ “เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป”

IMG_5343 IMG_5379 IMG_5404 IMG_5405 IMG_5408 IMG_5412 IMG_5417 IMG_5429 IMG_5457 IMG_5469 IMG_5493IMG_5494IMG_5397IMG_5504

ภาพ :พชร สุภศักดิพัฒน์

ข่าว : พชร โนนทิง