ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …

เอกสารประกอบการพิจารณา

ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. …

(คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

KKU (1) KKU (2) KKU (3)

 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม Click >>