รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ทุนการศึกษา ภาคต้น 2560

คณะนิติศาสตร์รับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คุณสมบัติ

๑. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๓. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้

๔. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙ ๕๖๕๓ ๔๐๓๕