ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ (ประเภทที่ 3 ภาคบัณฑิต)

>>>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยวิธีสอบตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภทที่ 3 (ภาคบัณฑิต)

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวเข้าศึกษามีดังนี้

  1. ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษาทาง http://reg.kku.ac.th
  2. ยืนยันการเข้าเป็นนักศึกษาทาง http://reg.kku.ac.th
  3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการขำระเงินแล้วนำไปชำระเงินกับธนาคาร (ภายในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560)
  4. ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษา (มข.24) ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ งานทะเบียนประวัติ กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หากพ้นกำหนดและเงื่อนไขตามประกาศจะถือว่าสละสิทธิในการเข้าศึกษา