การรับรองคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.-รับรอง-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น