สอบตรงนิติฯ มข. 60 นร. จากทั่วประเทศสนใจเข้าสอบจำนวนมาก

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดำเนินการสอบตรงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทที่ 2 (โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตร่วมกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ) มีนักเรียนสนใจเข้าสอบคัดเลือกจำนวนมาก ณ สนามสอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทที่ 2 โครงการพัฒนาศัยภาพบัณฑิตร่วมกับองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ สนามสอบคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว เป็นการพัฒนาบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานที่มีความร่วมือทางวิชาการกับทางคณะ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เป็นต้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และเพื่อเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมสอบแข่งขันเป็นจำนวนมาก บรรยายกาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาสอบต่างเฝ้ารอให้กำลังใจภายในบริเวณคณะ โดย นายทรงภพ แท่นนอก นักเรียนจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น หนึ่งในผู้เข้าสอบคัดเลือกในวันนี้ได้กล่าวว่า “การสอบวันนี้มีทั้งความรู้ทางด้านกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในการเข้าสอบก็ต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือและต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่สำคัญๆด้วย และมีความคาดหวังอยากเรียนที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อจะได้ศึกษาวิชาทางด้านกฎหมายและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป”  และนางสาวกรรณิการ์ ตั้งวงศ์ นักเรียนจากโรงเรียนภูเขียววิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวความรู้ในการเข้าสอบในวันนี้ว่า “ตื่นเต้นและดีใจมากๆ ที่ได้มาสอบ เป็นคณะที่ใฝ่ฝัน บรรยากาศภายในคณะร่มรื่นน่าเรียนมากและอยากเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยากทำตามความฝันในครั้งนี้ให้สำเร็จคะ”

DSC_7349 DSC_7352 DSC_7370 DSC_7377 DSC_7385 DSC_7393 DSC_7404 DSC_7408 DSC_7427

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง