ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางและแผนที่จอดรถบริเวณสนามสอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 15 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน 2560

Untitled-1 copy

ประชาสัมพันธ์แจ้งเส้นทางและแผนที่จอดรถบริเวณสนามสอบที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 15 มิถุนายน และ 16 มิถุนายน 2560
หมายเลข 1 หอศิลปวััฒนธรรม
หมายเลข 2 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลข 3 โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น