ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนฯ ประเภทที่ 2 โดยวิธีสอบตรง (ฉบับที่ 1050/2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนฯ
ประเภทที่ 2 โดยวิธีสอบตรง (ฉบับที่ 1050/2560)

>> ตรวจสอบรายชื่อ/เลขที่นั่งสอบ/สนามสอบhttps://law.kku.ac.th/ent/
>>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-203588 ต่อ 16