คณะนิติศาสตร์ ต้อนรับคณะดูงานจาก มรภ.นครสวรรค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกันระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้ให้การต้อนรับและนำคณะผู้ศึกษาดูงานกราบสักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การจัดการศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้พร้อมทั้งแนะนำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเบื้องต้น อาทิ ประวัติความเป็นมาของคณะ การบริหารงาน นโยบายการจัดการศึกษา และการเตรียมความพร้อมของคณะในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและ World Ranking   ให้กับคณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งนำโดย อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม ๒

หลังจากนั้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ได้มีกิจกรรม Work Shop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยมีการแลกเปลี่ยนในด้านการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะนิติศาสตร์ ใน 2 ห้วข้อหลักคือ 1.การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เช่น ระบบทบทวนและสรุปประมวลผลความรู้ ระบบอาจารย์ Coaching นักศึกษา ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์สำเร็จการศึกษา และระบบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ เป็นต้น และ 2. การบริหารเครือข่ายทางวิชาการ เช่น ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ระดับภูมิภาค ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายและพัฒนางานบริหารงานยุติธรรมระดับภูมิภาค หลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะนิติศาสตร์กับกระทรวงยุติธรรม การผลิตงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ (ศูนย์บริหารงานวิจัยทางกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม) เป็นต้น โดยการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้เข้าศึกษาดูงานอย่างยิ่งและในอนาคตจะได้พัฒนางานด้านวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัยในทางกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคมร่วมกันต่อไป

DSC_6324 DSC_6342 DSC_6348 DSC_6349 DSC_6377 DSC_6380 DSC_6383 DSC_6394 DSC_6395 DSC_6396 DSC_6397 DSC_6398 DSC_6399 DSC_6400 DSC_6401 DSC_6409 DSC_6410 DSC_6427 DSC_6436 DSC_6443 DSC_6446 DSC_6453 DSC_6459 DSC_6464 DSC_6469 DSC_6490 DSC_6494 DSC_6497 DSC_6505DSC_6417DSC_6406

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง