คณะนิติศาสตร์ มข. ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดเวทีระดมความเห็น (ร่าง) แผนฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดเวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562- 2565

วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม จัดเวทีระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทบริหารงานยุติธรรม พ.ศ.2562- 2565 ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษสุมนต์ สกลไชย (บรรยาย 4) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นดังกล่าว

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ สำนักงานกิจการการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2562-2565 จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องใน 4 ภูมิภาค เพื่อใช้เป็ฯข้อมูลประกอบการจัดทำร่างแผนแม่บทสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และครั้งที่ 4 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิดเห็นและช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาคนไทยให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี

DSC_5904 DSC_5906 DSC_5928 DSC_5929 DSC_5936 DSC_5945 DSC_5951 DSC_5956 DSC_5987 DSC_5991 DSC_6000 DSC_6007 DSC_6014DSC_5902

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง