ประชุมหารือกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ของศูนย์ ฯ แผนงานประจำปี แบ่งเป็น 1.แผนงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2.แผนด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 3.แผนด้านการปลูกฝังกระบวนทัศน์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนงบประมาณและการติดตามและประเมินผล

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

1.นายชนินทร์ เกตุปราชญ์          ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน

2.นายนรอรรจน์ สุนทรพุกก์        ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานเครือข่าย

3.นางสาววัลลภา ศารทประภา   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน

1.นายเดชา เปรมฤดี                    ที่ปรึกษา กป.อพช.อีสาน

2.นายอมฤติ วะสมบัติ                  รองอัยการจังหวัดขอนแก่น

3.นายสุวิทย์ กุหลาบวงษ์            เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์

2.อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวินทร์

3.อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ

4.อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์

5.อาจารย์กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว

6.อาจารย์จินตนา อุณหะไวทยะ

7.นางสาวภัทรา วรลักษ์

8.นางสาวคนึงนิจ พรมนัส

9.นายพิเชษฐ์ อินทร์นอก

10.นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ

11.นางสาวจุฬาพร แสนโคตร

12.นางสาวศิรินพร แพงศรี

DSC_2922 DSC_2925 DSC_2929 DSC_2945 DSC_2947 DSC_2950 DSC_2954

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง