กิจกรรมวันที่ 2 ฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม นักศึกษาเชี่ยวชาญเฉพาะรุ่นที่ 1

การอบรมเสริมทักษะรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม นักศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะชั้นปี 2 เรื่องการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 4 นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำความเข้าใจความขัดแย้ง การเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน รวมถึงหลักการประสานงานชุมชนและกระบวนการจัดเวทีชุมชน เป็นต้น

DSC_2549 DSC_2568 DSC_2570 DSC_2572 DSC_2573 DSC_2575 DSC_2576 DSC_2578 DSC_2582 DSC_2588 DSC_2598 DSC_2609 S__9379849 S__9388035 S__9388038 S__9388040 S__9388044 S__9388048 S__9388054 S__9388056 S__9388062 S__9388064DSC_2619S__9388049S__9379852

ภาพ : อนุชิต ปัสสาสุ

ข่าว : พชร โนนทิง