กิจกรรมเสริมทักษะ อบรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมเสริมรายวิชา 777 250 กฎหมายสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ” เพื่อฝึกฝนทักษะการเรียนรู้และวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาสามารถเป็นวิทยากรจัดเวทีในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ” ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกับโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม (รักสคูล) นำโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และทีมวิทยากรดำเนินโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรกระบวนการ อาทิ หลักการฟังอย่างตั้งใจ หลักการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ บุคลิกภาพกับการสื่อสารชุมชน และกิจกรรม Work Shop ต่าง ๆ

โดยหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นรุ่นละ 3 วัน และมีนักศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ ชั้นปี 2 เข้าร่วมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น

คือรุ่นที่ 1 วันที่ 6-8 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 2 วันที่ 9-11 มีนาคม 2560

ภาพกิจกรรมอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2560 (วันที่ 1)

DSC_1942 DSC_1985 DSC_2000 DSC_2005 DSC_2009 DSC_2018 DSC_2025 DSC_2064 DSC_2069 DSC_2102 DSC_2103 DSC_2105 DSC_2113 DSC_2115 DSC_2116 DSC_2119 DSC_2121 DSC_2125 DSC_2126 DSC_2134 DSC_2145 DSC_2160 DSC_2173 DSC_2177 DSC_2187 DSC_2197 DSC_2201 DSC_2205 DSC_2212 DSC_2292 DSC_2349 DSC_2359 DSC_2363 DSC_2364 DSC_2365 DSC_2367 DSC_2374 DSC_2393 DSC_2396 DSC_2400

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง