เปิดประสบการณ์นักศึกษา ลงพื้นที่เรียนรู้จากของจริง

คณะนิติศาสตร์ เปิดประสบการณ์ให้นักศึกษา ลงพื้นที่เรียนรู้จากของจริง ศึกษาดูงานเรือนจำกลางขอนแก่น และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น

วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ นำโดย พ.ต.ท. ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม อาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษารายวิชา 777 451 การบริหารงานยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางขอนแก่น และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากของจริง

ในช่วงเช้า ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางขอนแก่น ได้รับการต้อนรับจาก นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่นและประธานเรือนจำเขต 4 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมบริเวณต่าง ๆ ภายในเรือนจำ เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2492 มีพื้นที่ทั้งหมด 52 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน 3,191 คน เป็นชายจำนวน 2,669 คน และหญิง 522 คน โดยผู้ต้องขังส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีฐานความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติด สำหรับเรือนจำกลางขอนแก่นเป็นเรือนจำความมั่นคงระดับกลาง ที่คุมขังนักโทษเด็ดขาด กำหนดโทษควบคุมผู้ต้องขังได้ไม่เกิน 30 ปี โดยได้แบ่งการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์ คือ

1. งานด้านควบคุม มีการตรวจค้นบุคคลและสิ่งของที่จะผ่านเข้า-ออกภายในเรือนจำด้วยเครื่อง Body Scan และเครื่อง X-ray การอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบวินัย การใช้ชีวิตในเรือนจำแก่ผู้ต้องขังเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจค้นจัดระเบียบสัมภาระสิ่งของภายในเรือนจำเป็นประจำ ในส่วนผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และที่มีบุตรติดมา ภายในเรือนจำมีหน่วยให้คำแนะนำการปฎิบัติตัวขณะเข้ามาอยู่ในเรือนจำ

2.งานด้านแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย มีโครงการอบรมพัฒนาจิตใจให้กับผู้ต้องขัง การฝึกวิชาชีพช่างไม้ ช่างแกะสลัก ประกอบเรือจำลอง ช่างศิลป์ การทำอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่เข้ามาพัฒนาด้านการศึกษาให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เช่น ศูนย์การเรียนรู้โสภณกิจจานุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังภายในเรือนจำที่ได้แบ่งเป็นเขตแดนต่าง ๆ โดยการแบ่งลักษณะผู้ต้องขัง 3 ลักษณะ คือ 1.ผู้ต้องขังที่ตัดสินแล้ว 2.ผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการตัดสิน และ3.ผู้ต้องขังที่ได้รับการฟื้นฟู และแบ่งพื้นที่ชาย หญิง ภายในมีที่ทำการแดน สถานพยาบาล โรงครัว เรือนนอน ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เป็นต้น

ในช่วงบ่าย ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยงานในการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำพิพากษาในเขตพื้นที่ 9 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม เลย อุดรธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย กาฬสินธ์ หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ภายในศูนย์ฝึกได้จำแนกออกเป็นส่วนต่าง ๆ โดยมีส่วนการศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านสามัญและวิชาชีพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนกลับสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ปัจจุบันศูนย์ฝึกอบรมฯแห่งนี้มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลประมาณ 500 คน

จากการสัมภาษณ์ความรู้สึกนางสาววิภารัตน์ พัฒน์มะณี นักศึกษาชั้นปี 4 หนึ่งในนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้กล่าวว่า “กิจกรรมครั้งนี้ดีมากๆเลยค่ะ ได้ออกมาเรียนรู้นอกสถานที่ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้รู้ถึงอีกชีวิตชีวิตนึงที่เราไม่เคยเห็น ไม่เคยได้สัมผัสว่าเขาเป็นเช่นไร ด้านในนั้นเป็นยังไง ทำให้ได้เรียนรู้ได้ข้อคิดจากการมาครั้งนี้เยอะมาก ๆ อยากให้มีการพาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้บ่อย ๆ”

DSC_1186 DSC_1189 DSC_1193 DSC_1266 DSC_1280 DSC_1296 DSC_1348 DSC_1349 DSC_1350 DSC_1352 DSC_1370 DSC_1411 DSC_1413 DSC_1414 DSC_1434 DSC_1436 DSC_1439DSC_1445DSC_1430 DSC_1456 DSC_1473 DSC_1488 DSC_1545 DSC_1562 DSC_1576 DSC_1582 DSC_1603 DSC_1616 DSC_1617 DSC_1626 DSC_1627 DSC_1631 DSC_1660 DSC_1662 DSC_1664 DSC_1675 DSC_1684 DSC_1691 DSC_1692 DSC_1711 DSC_1720 DSC_1751 DSC_1767 DSC_1772 DSC_1773 DSC_1774 DSC_1778 DSC_1800DSC_1745DSC_1744DSC_1732DSC_1733

 

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง