เสริมสร้างสุขภาพที่ดีป้องกันโรคภัยกับการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ สร้าง Happy Body สุขภาพดี สุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจมาจากการที่รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวิตมีความสุข หนึ่งในหลัก Happy Workplace ให้กับบุคลากรโดยการตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากร ประจำปี 2560 โดยได้ทำการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรเพื่อป้องกันโรคภัย และวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกหลักวิธี โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดโครงการฯพร้อมแนวนโยบายที่ทางคณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลากรทุกคน ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาคณะ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของ “สุขภาพ” หากบุคลากรทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มกำลังและมีความสุขในการทำงานส่งผลให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ เสริมสร้างองค์กรเป็นองค์กรที่มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ หลังจากนั้นได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะเทคนิคการแพทย์ให้ความเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่อง โรคออฟฟิตซินโดรม ที่เป็นความเสี่ยงของคนทำงาน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารร่างกายแบบง่ายๆ ภายใน 2 – 3 นาที ที่จะต้องมีการผ่อนคลายระหว่างวัน ลดความเครียด และแนวทางการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ด้วย

ในการตรวจสุขภาพของบุคคลากร คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคภัยต่าง ๆ เป็นสิทธิและสวัสดิการที่ช่วยให้บุคลากรของคณะทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เสริมสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน ทำให้ที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของคนทำงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

DSC_0216 DSC_0225 DSC_0232 DSC_0250 DSC_0251 DSC_0255 DSC_0257 DSC_0261 DSC_0274 DSC_0283 DSC_0286 DSC_0288 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0303 DSC_0314 DSC_0316 DSC_0326 DSC_0345 DSC_0371 DSC_0374 DSC_0377 DSC_0385 DSC_0387 DSC_0393

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง