ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2 “การฝึกเขียนตอบกฎหมาย”

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 “การฝึกเขียนตอบกฎหมายแพ่งและกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมสอบปลายภาค”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา ครั้งที่ 2 “การฝึกเขียนตอบกฎหมายแพ่งและกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมสอบปลายภาค” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำโดยอาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ อาจารย์สุชาติ แนวประเสริฐ อาจารย์ปริศนา คำชาย อาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์  อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ และอาจารย์จินตานา อุณหไวทยะ พร้อมทั้งนักศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละชั้นปีเข้าร่วมเพื่อสนอแนะข้อสงสัยและปัญหาในการเรียน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯให้ตรงกับประเด็นความต้องการของนักศึกษา เป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อจะได้พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้รู้จักการสรุปและจับประเด็นต่าง ๆ ในทางกฎหมาย รวมถึงแนวทางในการเขียนตอบวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี

DSC_0155 DSC_0167

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง