ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

“ประชุมคณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อหารือข้อราชการและการพัฒนาคณะตามนโยบายและวิสัยทัศน์ รวมถึงการจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพกฎหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล                   คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประจำคณะ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล                   คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ
 2. อาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน                                ที่ปรึกษาประจำคณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 3. อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ                                    ที่ปรึกษาประจำคณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์  จารุชัยนิวัฒน์     กรรมการประจำคณะ
 5. อาจารย์ยศ  นาคะเกศ                                      รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ กรรมการประจำคณะ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการประจำคณะ
 7. อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ       รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการประจำคณะ
 8. อาจารย์วรวิทย์ ไชยตา                                     หัวหน้าสำนักงานคณบดี กรรมการประจำคณะ
 9. นางสาวจุฬาพร แสนโคตร                               พนักงานบริหารจัดการทั่วไป เลขานุการ
 10. นางสาวศิรินพร แพงศรี                                    พนักงานบริหารจัดการทั่วไป เลขานุการ
 11. นางพัชราพรรณ อินทร์นอก                              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

DSC_0133 DSC_0139 DSC_0143

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง