เสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตกับการประกันสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560

“คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบสวัสดิการประกันสุขภาพ ให้กับบุคลากรประจำคณะ เสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน”

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการประกันสุขภาพสำหรับบุคลากรประจำคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ    รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากคุณอมร เลิศในสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ได้มาให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ในการประกันสุขภาพในครั้งนี้ อาทิ

  1. การให้ความคุ้มครองเมื่อต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ซึ่งจะครอบคลุมในค่าใช้จ่ายด้านค่าห้องค่าอาหาร ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ
  2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการผ่าตัดและการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด
  3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล
  4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาในคลินิค
  5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาฟัน เป็นต้น

โดยทางคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลกรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของคณะฯให้เกิดประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ และสร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน

DSC_0041 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0084DSC_0079DSC_0049

 

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง งานประชาสัมพันธ์